Podmienky účasti

  1. Zaregistrovaním sa na WMMRCH 2017 berie každý atlét na vedomie a súhlasí, že osobné údaje vrátane zdravotných, môžu byť použité počas podujatia a môžu byť zaradené medzi štatistické údaje. Účastníci súhlasia, že ich mená, videá a fotografie urobené počas podujatia, môžu byť organizátormi použité na publikovanie podujatia.
  2. Pretekárske čísla sú osobné, nemôžu sa vymieňať, odovzdávať alebo predávať iným pretekárom pod trestom pokuty a diskvalifikácie.
  3. Registračné poplatky nie sú refundovateľné za žiadnych okolností.
  4. Každý účastník musí byť v dobrom zdravotnom stave a nesmie byť pod vplyvom alkoholu a drog. Tí, ktorí majú zdravotné problémy a potrebujú užívať lieky pred, počas a po pretekoch, musia informovať zdravotnú službu zodpovednú za podujatie.
  5. Každý účastník sa musí riadiť pokynmi rozhodcov, dobrovoľných pracovníkov, zdravotníckeho personálu a bezpečnostnej služby pred, počas a po skončení podujatia.
  6. Od každého účastníka sa vyžaduje, aby sa správal profesionálnym a zdvorilým spôsobom v priebehu celého podujatia.
  7. Ak je to možné, mali by atléti počas súťaže nosiť tričko svojho národného tímu.
  8. Každý účastník bude mať dve štartovné čísla: jedno číslo a čip, ktoré musí byť umiestnené na hrudi každého pretekára, druhé číslo, obsahujúce kategóriu a meno pretekára, musí byť umiestnené na chrbte.
  9. Každý účastník je sám zodpovedný za akúkoľvek nehodu, ktorá sa môže vyskytnúť počas podujatia a je vylúčené, aby sa organizátori podieľali na úhrade nákladov spojených so zdravotným ošetrením, záchrankou, hospitalizáciou a akýmikoľvek inými spojenými nákladmi.
  10. Hlavný rozhodca a zdravotná služba môže kedykoľvek ukončiť alebo zrušiť preteky z dôvodu vyššej moci, ak to budú považovať za nevyhnutné. Tieto okolnosti nie sú predvídateľné a nikoho neoprávňujú k vráteniu štartovného poplatku.